Padborg Vandværk A.m.b.a. Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk Amba Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk A.m.b.a. - Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Historien om Padborg Vandværk Padborg Vandværk har en helt særlig historie. Padborg by opstod først i forbindelse med genforeningen i 1920. Padborg bestod dengang kun af nogle få huse ved banen. Der var til vandforsyning af disse huse etableret et lille andelsselskab med kun 8 tilsluttede ejendomme. Den daværende mølleejer Nicolaus Schmidt købte i 1919 dette lille andelsejede vandværk, der kun havde en kapacitet på 3 m³ pr. time. Da Padborg ved genforeningen blev grænseby og samtidig havde banens grænsestation, gav dette hurtigt en kraftig vækst. I første omgang kom der mange statstjenestemænd til byen. Statstjenestemændene blev ansat i DSB, politiet og grænsegendarmeriet, det senere toldvæsen. Også vandværket voksede støt og måtte flere gange udvides ved at etablere nye boringer. Arthur Schmidt arvede vandværket efter sin far og hans broder arvede møllen. Arthur Schmidt var selv bankmand, men værket blev passet af hans svoger, der var driftsleder igennem en årrække. For at følge med udviklingen blev vandværket udvidet mange gange, og der blev bygget flere mindre vandværker i området, som alle blev tilsluttet det fælles ledningsnet I 1939 overtog man Frøslev Vandværk og dermed leverancen af vand til Frøslev by. Arthur Schmidt byggede også i 1965/66 det nuværende Padborg Vandtårn, der med en beholderkapacitet på 500 m³ og en høje på 28 meter sikrer vandværket et konstant vandledningstryk Omkring 1970 havde vandværket ca. 1.000 forbrugere (tilsluttede ejendomme) og vandværket leverede ca. 400.000 m³ vand om året. Bov Kommune voksede imidlertid så hurtigt med mange nye boligområder og industriområder, at Arthur Schmidt ikke længere økonomisk kunne klare de store investeringer i vandledningsnet og nye vandværker. Bov Kommune købte derfor i 1971 vandværket af Arthur Schmidt og ændrede dermed vandværkets status til et kommunalt vandværk. Værket ved Toldbodvej blev bygget i 1974 med en udpumpningskapacitet på 300 m³ pr. time. Vandværket blev som kommunalt vandværk over en lang årrække udbygget til at forsyne et stort landområde, der dækkede over halvdelen af kommunen og det blev i perioden fra 1980 til 1996 forbundet med de øvrige vandværker i kommunen, for derved at styrke alle vandværkernes forsyningssikkerhed. Padborg Vandværk kunne med de etablerede nødforsyningsledninger give alle de mindre vandværker en rigtig god forsyningssikkerhed, men de mindre vandværkers udpumpningskapacitet var for lille til, at disse kunne give Padborg vandværk en tilsvarende forsyningssikkerhed. Værket ved Vejbækvej blev derfor bygget i 1999 med en udpumpningskapacitet på 300 m³ pr. time, hvorved forsyningssikkerheden kom helt i top. I 2003 besluttede Bov Byråd endnu engang at ændre vandværkets status, denne gang fra kommunalt vandværk til forbrugerejet andelsselskab. Privatiseringen blev gennemført med virkning fra 1. januar 2004. Vandværket var nu vokset til ca. 2.500 forbrugere og en udpumpet vandmængde på ca. 1.000.000 m³ om året. Efter den seneste kommunesammenlægning i 2007 har Padborg Vandværk tillige overtaget forsyningspligten til et større uforsynet område i tidligere Lundtoft kommune Der er således fra 2008 til 2011 etableret ca. 40 km nyt ledningsnet til forsyning af dette område, hvorved vandværkets samlede ledningsnet nu har passeret en længe på 200 km. Padborg Vandværk er nu det største forbrugerejede vandværk i Sønderjylland, hvor kun 4 kommunalt ejede vandværker er større. De større kommunalt ejede vandværker er vandværkerne i de 4 gamle sønderjyske købstæder Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Padborg, den 12/4 2011 Børge V. Nielsen administrator
Vandværket Toldbodvej 1, Padborg
Vandværket Vejbækvej 2A, Vejbæk